Инструменты сайта

Навигация
Яндекс.Метрика

Рейтинг@Mail.ru


Индекс цитирования

Сколько дней блогу

nozdr.ru Alexa/PR

Биографии, история математики

 1. "Alladi K. Ramanujan's place in the world of mathematics (Springer, 2013)(ISBN 9788132207665)(O)(175s)_MB_.pdf" (2.5М)
 2. "Asmus V.F. Dekart (GIPL, 1956)(ru)(600dpi)(T)(O)(373s)_MB_.djvu" (4.5М)
 3. "Bashmakova I.G., Slavutin E.I. Istoriya diofantova analiza ot Diofanta do Ferma (Nauka, 1984)(ru)(600dpi)(K)(T)(257s)_MB_.djvu" (4.5М)
 4. "Belyj Yu.A. Iogann Kepler, 1571-1630 (Nauka, 1971)(ru)(600dpi)(T)(O)(297s)_MB_.djvu" (4.7М)
 5. "Belyj Yu.A. Iogann Myuller (Regiomontan) 1436-1476 (Nauka, 1985)(ru)(600dpi)(T)(O)(130s)_MB_.djvu" (2.1М)
 6. "Bergmann B., et al. (eds.) Transcending tradition. Jewish mathematicians in German-speaking academic culture (Springer, 2012)(ISBN 9783642224638)(C)(O)(296s)_MB_.pdf" (35.2М)
 7. "Biryukov B.V. Trudnye vremena filosofii. Yurij Gastev (URSS, 2010)(ru)(ISBN 9785397010061)(600dpi)(T)(162s)_MB_.djvu" (3.1М)
 8. "Coen S. (ed.) Mathematicians in Bologna 1861-1960 (Birkhauser, 2012)(ISBN 9783034802260)(O)(555s)_MB_.pdf" (4.0М)
 9. "Dobrovol'skij V.A. Dalamber (MK-1968-02, Znanie, 1968)(ru)(600dpi)(T)(O)(34s)_MB_.djvu" (929.2К)
 10. "Glejzer G.I. Istoriya matematiki v shkole, __VII-VIII__ klassy (Prosveshchenie, 1982)(ru)(600dpi)(T)(C)(241s)_MB_.djvu" (6.0М)
 11. "Gnedenko B.V. Iz istorii nauki o sluchajnom (MK-1981-06, Znanie, 1981)(ru)(600dpi)(K)(T)(65s)_MB_.djvu" (1.3М)
 12. "Gnedenko B.V. Mixail Vasil'evich Ostrogradskij (Ocherk nauchnoj i pedagogicheskoj deyatel'nosti) (MK-1984-05, Znanie, 1984)(ru)(600dpi)(T)(O)(66s)_MB_.djvu" (2.1М)
 13. "Guerraggio A., Paoloni G. Vito Volterra (Springer, 2013)(ISBN 9783642272622)(O)(182s)_MB_.pdf" (1.5М)
 14. "Guter R.S., Polunov Yu.L. Dzhirolamo Kardano (Znanie, 1980)(ru)(600dpi)(T)(O)(193s)_MB_.djvu" (3.1М)
 15. "Infel'd L. E'varist Galua (ZhZL, MG, 1960)(ru)(600dpi)(T)(O)(380s)_MPop_.djvu" (4.0М)
 16. "Istoriko-matematicheskie issledovaniya, Vtoraya seriya, Special'nyj vypusk (Yanus-K, 1997)(ISBN 5889290444)(ru)(en)(fr)(es)(600dpi)(T)(142s)_MB_.djvu" (2.5М)
 17. "Istoriko-matematicheskie issledovaniya, Vtoraya seriya, Special'nyj vypusk (Yanus-K, 2010)(ISBN 9785803704744)(ru)(en)(fr)(600dpi)(T)(65s)_MB_.djvu" (684.5К)
 18. "Istoriko-matematicheskie issledovaniya, Vtoraya seriya, Special'nyj vypusk.. Tematicheskij ukazatel' za 1948-2009 (Yanus-K, 2011)(ISBN 9785803705147)(ru)(85s)_MB_.pdf" (465.0К)
 19. "Istoriko-matematicheskie issledovaniya, Vtoraya seriya, Vypusk 01 (36), n1 (Yanus, 1995)(ru)(T)(C)(193s)_MB_.djvu" (5.1М)
 20. "Istoriko-matematicheskie issledovaniya, Vtoraya seriya, Vypusk 01 (36), n2 (Yanus, 1996)(ru)(T)(C)(274s)_MB_.djvu" (6.5М)
 21. "Istoriko-matematicheskie issledovaniya, Vtoraya seriya, Vypusk 02 (37) (Yanus, 1997)(ru)(T)(O)(330s)_MB_.djvu" (3.8М)
 22. "Istoriko-matematicheskie issledovaniya, Vtoraya seriya, Vypusk 03 (38) (Yanus, 1999)(ru)(T)(O)(396s)_MB_.djvu" (7.3М)
 23. "Istoriko-matematicheskie issledovaniya, Vtoraya seriya, Vypusk 04 (39) (Yanus, 1999)(ru)(T)(C)(370s)_MB_.djvu" (9.0М)
 24. "Istoriko-matematicheskie issledovaniya, Vtoraya seriya, Vypusk 05 (40) (Yanus, 2000)(ru)(T)(C)(392s)_MB_.djvu" (8.8М)
 25. "Istoriko-matematicheskie issledovaniya, Vtoraya seriya, Vypusk 06 (41) (Yanus, 2001)(ru)(T)(C)(403s)_MB_.djvu" (10.0М)
 26. "Istoriko-matematicheskie issledovaniya, Vtoraya seriya, Vypusk 07 (42) (Yanus, 2002)(ru)(T)(C)(382s)_MB_.djvu" (9.2М)
 27. "Istoriko-matematicheskie issledovaniya, Vtoraya seriya, Vypusk 08 (43) (Yanus, 2003)(ru)(T)(C)(418s)_MB_.djvu" (11.0М)
 28. "Istoriko-matematicheskie issledovaniya, Vtoraya seriya, Vypusk 09 (44) (Yanus, 2005)(ru)(T)(C)(398s)_MB_.djvu" (8.5М)
 29. "Istoriko-matematicheskie issledovaniya, Vtoraya seriya, Vypusk 10 (45) (Yanus, 2005)(ru)(T)(C)(393s)_MB_.djvu" (9.4М)
 30. "Istoriko-matematicheskie issledovaniya, Vtoraya seriya, Vypusk 11 (46) (Yanus, 2006)(ru)(T)(C)(383s)_MB_.djvu" (8.5М)
 31. "Istoriko-matematicheskie issledovaniya, Vtoraya seriya, Vypusk 12 (47) (Yanus, 2007)(ru)(T)(C)(382s)_MB_.djvu" (9.2М)
 32. "Istoriko-matematicheskie issledovaniya, Vtoraya seriya, Vypusk 13 (48) (Yanus, 2009)(ru)(T)(C)(390s)_MB_.djvu" (10.4М)
 33. "Istoriko-matematicheskie issledovaniya, Vtoraya seriya, Vypusk 14 (49) (Yanus-K, 2011)(ISBN 9785803705093)(ru)(600dpi)(K)(T)(O)(370s)_MB_.djvu" (5.7М)
 34. "Istoriko-matematicheskie issledovaniya, Vypusk 01 (GIFML, 1948)(ru)(480dpi)(T)(C)(383s)_MB_.djvu" (13.2М)
 35. "Istoriko-matematicheskie issledovaniya, Vypusk 02 (GIFML, 1949)(ru)(480dpi)(T)(C)(508s)_MB_.djvu" (15.2М)
 36. "Istoriko-matematicheskie issledovaniya, Vypusk 03 (GIFML, 1950)(ru)(480dpi)(T)(C)(510s)_MB_.djvu" (18.8М)
 37. "Istoriko-matematicheskie issledovaniya, Vypusk 05 (GIFML, 1952)(ru)(480dpi)(T)(C)(475s)_MB_.djvu" (15.7М)
 38. "Istoriko-matematicheskie issledovaniya, Vypusk 06 (GIFML, 1953)(ru)(480dpi)(T)(C)(676s)_MB_.djvu" (19.0М)
 39. "Istoriko-matematicheskie issledovaniya, Vypusk 07 (net str. 377)(GIFML, 1954)(ru)(400dpi)(T)(C)(722s)_MB_.djvu" (18.6М)
 40. "Istoriko-matematicheskie issledovaniya, Vypusk 08 (net str. 98,423)(GIFML, 1955)(ru)(400dpi)(T)(C)(641s)_MB_.djvu" (17.9М)
 41. "Istoriko-matematicheskie issledovaniya, Vypusk 09 (net str. 328,554)(GIFML, 1956)(ru)(400dpi)(T)(C)(806s)_MB_.djvu" (19.0М)
 42. "Istoriko-matematicheskie issledovaniya, Vypusk 10 (GIFML, 1957)(ru)(T)(C)(822s)_MB_.djvu" (16.3М)
 43. "Istoriko-matematicheskie issledovaniya, Vypusk 11 (GIFML, 1958)(ru)(T)(C)(790s)_MB_.djvu" (16.4М)
 44. "Istoriko-matematicheskie issledovaniya, Vypusk 12 (net str. 184,185)(GIFML, 1959)(ru)(T)(C)(702s)_MB_.djvu" (13.6М)
 45. "Istoriko-matematicheskie issledovaniya, Vypusk 13 (GIFML, 1960)(ru)(T)(C)(562s)_MB_.djvu" (13.2М)
 46. "Istoriko-matematicheskie issledovaniya, Vypusk 14 (GIFML, 1962)(ru)(T)(C)(637s)_MB_.djvu" (12.8М)
 47. "Istoriko-matematicheskie issledovaniya, Vypusk 15 (GIFML, 1963)(ru)(T)(C)(479s)_MB_.djvu" (8.7М)
 48. "Istoriko-matematicheskie issledovaniya, Vypusk 16 (GIFML, 1964)(ru)(400dpi)(T)(C)(444s)_MB_.djvu" (10.0М)
 49. "Istoriko-matematicheskie issledovaniya, Vypusk 17 (net str. 1,226)(GIFML, 1966)(ru)(480dpi)(T)(C)(458s)_MB_.djvu" (15.0М)
 50. "Istoriko-matematicheskie issledovaniya, Vypusk 19 (Nauka, 1974)(ru)(400dpi)(T)(C)(308s)_MB_.djvu" (6.1М)
 51. "Istoriko-matematicheskie issledovaniya, Vypusk 20 (Nauka, 1975)(ru)(T)(C)(386s)_MB_.djvu" (6.9М)
 52. "Istoriko-matematicheskie issledovaniya, Vypusk 21 (Nauka, 1976)(ru)(T)(C)(360s)_MB_.djvu" (7.6М)
 53. "Istoriko-matematicheskie issledovaniya, Vypusk 22 (net str. 60)(Nauka, 1977)(ru)(400dpi)(T)(C)(305s)_MB_.djvu" (7.7М)
 54. "Istoriko-matematicheskie issledovaniya, Vypusk 23 (Nauka, 1978)(ru)(T)(C)(362s)_MB_.djvu" (9.0М)
 55. "Istoriko-matematicheskie issledovaniya, Vypusk 25 (Nauka, 1980)(ru)(T)(C)(388s)_MB_.djvu" (7.0М)
 56. "Istoriko-matematicheskie issledovaniya, Vypusk 26 (Nauka, 1982)(ru)(600dpi)(T)(331s)_MB_.djvu" (6.5М)
 57. "Istoriko-matematicheskie issledovaniya, Vypusk 26 (Nauka, 1982)(ru)(K)(600dpi)(T)(O)(337s)_MB_.djvu" (6.5М)
 58. "Istoriko-matematicheskie issledovaniya, Vypusk 27 (net str. 90,91,114,115,300,301)(Nauka, 1983)(ru)(T)(C)(340s)_MB_.djvu" (7.3М)
 59. "Istoriko-matematicheskie issledovaniya, Vypusk 28 (Nauka, 1985)(ru)(T)(C)(354s)_MB_.djvu" (7.3М)
 60. "Istoriko-matematicheskie issledovaniya, Vypusk 29 (net str. 300)(Nauka, 1985)(ru)(400dpi)(T)(C)(356s)_MB_.djvu" (7.3М)
 61. "Istoriko-matematicheskie issledovaniya, Vypusk 30 (net str. 170,171)(Nauka, 1986)(ru)(T)(C)(370s)_MB_.djvu" (7.6М)
 62. "Istoriko-matematicheskie issledovaniya, Vypusk 31 (Nauka, 1989)(ru)(T)(C)(338s)_MB_.djvu" (9.2М)
 63. "Istoriko-matematicheskie issledovaniya, Vypusk 32-33 (Nauka, 1990)(ru)(T)(C)(546s)_MB_.djvu" (11.9М)
 64. "Istoriko-matematicheskie issledovaniya, Vypusk 34 (Nauka, 1993)(ru)(400dpi)(T)(C)(281s)_MB_.djvu" (6.5М)
 65. "Istoriko-matematicheskie issledovaniya, Vypusk 35 (Nauka, 1994)(ru)(T)(C)(346s)_MB_.djvu" (8.7М)
 66. "Istoriya estestvoznaniya.. Literatura, opublikovannaya v SSSR 1917-1947 (AN SSSR, 1949)(ru)(600dpi)(K)(T)(O)(523s)_MB_.djvu" (17.6М)
 67. "Istoriya i metodologiya estestvennyx nauk, Vypusk 05.. Matematika (MGU, 1966)(ru)(600dpi)(T)(O)(277s)_MB_.djvu" (3.5М)
 68. "Istoriya i metodologiya estestvennyx nauk, Vypusk 09.. Matematika, mexanika (MGU, 1970)(ru)(600dpi)(T)(O)(269s)_MB_.djvu" (4.1М)
 69. "Istoriya i metodologiya estestvennyx nauk, Vypusk 11.. Matematika, mexanika (MGU, 1971)(ru)(600dpi)(T)(O)(241s)_MB_.djvu" (3.3М)
 70. "Istoriya i metodologiya estestvennyx nauk, Vypusk 16.. Matematika, mexanika (MGU, 1974)(ru)(600dpi)(T)(O)(256s)_MB_.djvu" (3.3М)
 71. "Istoriya i metodologiya estestvennyx nauk, Vypusk 20.. Matematika, mexanika (MGU, 1978)(ru)(600dpi)(T)(O)(225s)_MB_.djvu" (3.0М)
 72. "Istoriya i metodologiya estestvennyx nauk, Vypusk 25.. Matematika, mexanika (MGU, 1980)(ru)(600dpi)(T)(O)(169s)_MB_.djvu" (2.9М)
 73. "Istoriya i metodologiya estestvennyx nauk, Vypusk 29.. Matematika, mexanika (MGU, 1982)(ru)(600dpi)(T)(O)(175s)_MB_.djvu" (2.8М)
 74. "Istoriya i metodologiya estestvennyx nauk, Vypusk 32.. Matematika, mexanika (MGU, 1986)(ru)(600dpi)(T)(O)(249s)_MB_.djvu" (3.4М)
 75. "Kanigel R. The Man Who Knew Infinity.. A Life of the Genius Ramanujan (Washington Square Press, 1991)(ISBN 0671750615)(T)(457s)_MB_.djvu" (4.7М)
 76. "Kochina P.Ya. Gyosta Mittag-Leffler (Nauka, 1987)(ru)(600dpi)(T)(O)(226s)_MB_.djvu" (3.2М)
 77. "Kochina P.Ya. Karl Vejershtrass (Nauka, 1985)(ru)(600dpi)(T)(O)(274s)_MB_.djvu" (3.6М)
 78. "Kochina P.Ya. Nikolaj Evgrafovich Kochin (Nauka, 1979)(ru)(600dpi)(T)(O)(321s)_MB_.djvu" (4.1М)
 79. "Koryakin V.S. Otto Shmidt (Veche, 2011)(ru)(ISBN 9785953357708)(600dpi)(T)(O)(435s)_MB_.djvu" (3.3М)
 80. "Kotek V.V. Leonard E'jler (ru)(Uchpedgiz, 1961)(600dpi)(T)(109s)_MB_.djvu" (1.5М)
 81. "Laptev B.L. Geometriya Lobachevskogo, ee istoriya i znachenie (MK-1976-09, Znanie, 1976)(ru)(600dpi)(T)(O)(65s)_MB_.djvu" (1.7М)
 82. "Maligranda L. Jozef Marcinkiewicz (1910-1940) - on the centenary of his birth (Banach Center Publ., Vol.95, 2011)(O)(102s)_MB_.pdf" (1.5М)
 83. "Matvievskaya G.P. Razvitie ucheniya o chisle v Evrope do __XVII__ veka (Fan, 1971)(ru)(600dpi)(K)(T)(O)(233s)_MB_.djvu" (8.0М)
 84. "On 6 European congress of mathematics and math in Poland (Wiadomosci matematyczne, v.48, 2012)(600dpi)(K)(T)(O)(345s)_MB_.djvu" (4.5М)
 85. "Pogrebysskij I.B. Gotfrid Vil'gel'm Lejbnic, 1646-1716 (2izd., Nauka, 2004)(ru)(ISBN 5020327522)(600dpi)(T)(O)(274s)_MB_.djvu" (3.8М)
 86. "Pogrebysskij I.B. Gotfrid Vil'gel'm Lejbnic. 1646-1716 (Nauka, 1971)(ru)(600dpi)(T)(O)(322s)_MB_.djvu" (5.4М)
 87. "Prudnikov V.E. P. L. Chebyshev (K 150-letiyu so dnya rozhdeniya) (MK-1970-09, Znanie, 1970)(ru)(600dpi)(T)(O)(49s)_MB_.djvu" (1.1М)
 88. "Ren'i A. (_Renyi A._) Pis'ma o veroyatnosti (MNT, Mir, 1970)(ru)(600dpi)(T)(97s)_MB_.djvu" (1.3М)
 89. "Rozenfel'd B.A., Yushkevich A.P. Teoriya parallel'nyx linij na srednevekovom Vostoke (Nauka, 1983)(ru)(600dpi)(K)(T)(127s)_MB_.djvu" (1.7М)
 90. "Rybnikov K.A. (red.) Istoriya i metodologiya estestvennyx nauk. Vyp. 36. Matematika, mexanika (MGU, 1989)(ISBN 5211003306)(ru)(600dpi)(K)(T)(O)(201s)_MB_.djvu" (3.0М)
 91. "Shibanov A. Aleksandr Mihajlovich Lyapunov (ZhZL, MG, 1985)(ru)(600dpi)(T)(369s)_MB_.djvu" (9.1М)
 92. "Shtokalo I.Z. (red.) Istoriya otechestvennoj matematiki, v 4-h tomah, t.2 (Naukova dumka, 1967)(ru)(600dpi)(K)(T)(O)(C)(618s)_M_.djvu" (9.7М)
 93. "Smirnov V.I. (red.) Matematika v Peterburgskom-Leningradskom universitete (LGU, 1970)(ru)(600dpi)(K)(T)(290s)_MB_.djvu" (4.5М)
 94. "Vasil'ev V.N. (red.) Leonard E'jler - k 300-letiyu so dnya rozhdeniya (Nestor, 2008)(ISBN 9785981872976)(ru)(C)(340s)_MB_.pdf" (13.8М)
 95. "Verhulst F. Henri Poincare. Impatient genius (Springer, 2012)(ISBN 9781461424062)(O)(266s)_MB_.pdf" (3.2М)
 96. "Vladimirov V.S., Markush I.I. Akademik V.A.Steklov (MK-1973-05, Znanie, 1973)(ru)(600dpi)(K)(T)(65s)_MB_.djvu" (1.6М)
 97. "Voroncov-Vel'yaminov B.A. Laplas (2e izd., Nauka, 1985)(ru)(600dpi)(K)(T)(O)(290s)_MB_.djvu" (4.7М)
 98. "Yaglom I.M. German Vejl' (MK-1967-10, Znanie, 1967)(ru)(600dpi)(T)(50s)_MB_.djvu" (2.3М)
 99. "Yushkevich A.P. Istoriya matematiki v srednie veka (GIFML, 1961)(ru)(600dpi)(K)(T)(O)(449s)_MB_.djvu" (10.7М)
 100. "ZHuk V.V., Malozyomov V.N. (red.) Isidor Pavlovich Natanson (SPb, 2007)(ru)(K)(600dpi)(T)(403s)_MB_.djvu" (21.3М)
 101. "Zhmud' L.Ya. Pifagor i rannie pifagorejcy (Univ. Pozharskogo, 2012)(ISBN 9785912440687)(ru)(en)(gr)(600dpi)(T)(O)(449s)_MB_.djvu" (5.5М)
 102. "van Dalen D. L.E.J. Brouwer - topologist, intuitionist, philosopher (Springer, 2013)(ISBN 9781447146155)(O)(877s)_MB_.pdf" (8.0М)

Разное

biblio/kolxoz/m/mb.txt · Последние изменения: 2018/08/10 03:57 — NoZDR

Инструменты страницыИнструменты пользователя